Čo je skauting

Skauting je ten najlepší životný štýl a najatraktívnejšia škola pre život. Skauti sa v družinách zúčastňujú kvalitného programu, ktorý napĺňa ich očakávania v tých najnepredstaviteľnejších zážitkoch vo všetkých oblastiach života, vedy, techniky, športu a zábavy. Skauting je hra – je to hra na život, ktorý každého člena našej mládeže tajomne očakáva a kladie na neho všetky svoje nečakané nástrahy na ktorých zvládnutie ich skauting dokonale pripravuje.

Základnou podmienkou života je pre ľudstvo životné prostredie, ktorého predpokladom je neporušená príroda. Preto okrem vedy a pokroku skauting kladie vo svojej výchove najväčší dôraz na ochranu prírody a vhodné spolužitie so zachovanou prírodou.

Skauting má v súlade so zákonom č. 83/90 registrované stanovy na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

Ostatné organizačné zásady pojednáva Organizačný poriadok SLSK. Podľa jeho kapitoly I. najnižšiu organizačnú zložku skautingu oddiel tvoria obvykle 2 – 3 družiny po 6 – 8 členoch. Družinu vedie niektorý vekove o niečo starší vyškolený radca. Družina sa schádza najmenej raz týždenne na družinovej schôdzi a podľa svojho plánu poriada rôzne výpravy, výlety a iné spoločenské podujatia a hry a tábory. Vrcholnou akciou skautskej výchovy je letný skautský stanový tábor, na ktorom si jeho účastníci overujú dopĺňajú a v praxi preskúšajú všetko, čo sa v priebehu roka na schôdzkach naučili. Výchovný program skautov pozostáva z jednotlivých stupňov výziev, odboriek a tzv. bobríkov, ktoré priebežne plnia a získavajú príslušné označenia. Činovníci sa zúčastňujú rôznych kurzov a škôl z ktorých lesná škola po zložení vodcovskej skúšky pripravuje vodcov oddielov a zborov. Vodcovský dekrét je schválený Ministerstvom školstva SR ako vzdelanie pre výchovu mládeže.

Toto sú základné informácie. Ďalšie obsahuje už bohatá literatúra skautingu a aj webstránka www.skauting.sk