História skautingu

Ak chceme poznať princípy skautingu, jeho posolstvo a myšlienku, musíme sa pozrieť na jeho dejiny. Od roku 1907, keď skauting oficiálne vznikol, uplynulo veľa času a mnoho vecí sa zmenilo. Skauting však stále plní svoje poslanie a drží sa svojich princípov

1902 - americký spisovateľ', maliar a zále­sák Ernest Thompson Seton založil prvú chlapčenskú tábornícku organizáciu Woodc­raft Indians (v preklade Indiáni lesnej múdrosti). Napísal množstvo kníh, ktoré roz­právajú o zaujímavom živote v prírode (Dvaja divosi, Zálesák Rolf, Zvitky brezovej kôry, ...). Neskôr začal aktívne podporovať skautské hnutie;

1906 - anglický vojenský generál Robert Baden-PoweI vydal prvú príručku Scouting for Boys (Skauting pre chlapcov);

1907 - R. Baden-Powell usporiadal prvý skautský tábor. So skupinkou dva­nástich chlapcov táboril na ostrove Brownsea neďaleko anglického pobrežia. Tento tábor sa dodnes považuje za skutočný moment vzniku skautingu. Hla­vnou myšlienkou tohto hnutia bolo (a stále je) rozvíjať deti najprv v Anglicku neskôr aj na celom svete tak, aby sa stali čestnými a zodpovednými občanmi, ľuďmi, ktorí sa dokážu obetovať pre druhých;

1911 - pražský profesor Antonín Benjamín Svojsík, inšpirovaný anglickými skautmi, založil prvú skautskú družinu v Čechách;

1919 - vznikol Zväz junákov, skautov a skautiek Republiky Československej;

1920 - v Londýne sa konalo prvé skautské jamboree, stretnutie skautov celého sveta;

1940 - počas druhej svetovej vojny bol skauting na Slovensku zakázaný , fungovala jediná mládežnícka organizácia Hlinková mládež, ktorá bola svoji­mi ideálmi veľmi vzdialená od skautingu;

1945 československí skauti znova obnovili svoju činnosť. Krátko po tom dosiahol skauting v Československu rekordný počet členov - štvrť milióna;

1950 - komunistická strana, ktorá nastolila diktatúru, druhýkrát zakázala činnosť skautského hnutia v našej krajine. Napriek zákazu a hrozbe prenasledovania, niekoľko skautských oddielov fungovalo ilegálne naďalej;

1968 - počas Pražskej jari, krátkeho obdobia demokratizácie znovu vznik­la československá skautská organizácia. Pôsobila však len niečo viac ako dva roky, keď 1.9.1970 zakázali skauting v Československu už tretíkrát;

1989 - Novembrová revolúcia definitívne ukončila obdobie komunistickej totality a skauting mohol znova slobodne fungovať;

1990 - v lete tohto roku bol skauting pôsobiaci v Československu znovu prijatý do celosvetových skautských organizácií;

1993 - po rozdelení Československa vznikol Slovenský skauting;

Slovenský skauting sa stal členom WOSM (1997) aj WAGGGS (1999)

KRÁTKA HISTÓRIA SKAUTINGU NA SLOVENSKU

Prvý skautský oddiel na území Slovenska vznikol 3.6.1913 v Komárne ako reakcia na rýchlo rastúce celosvetové skautské hnutie, založené v roku 1907 anglickým lordom Robertom Baden-Powellom. Po vzniku ČSR, sa Prof. Antonín Benjamín Svojsík zaslúžil o založenie zjednotenej skautskej organizácie "Svaz junáků - skautů Republiky Československé, a preto mu právom prináleží titul zakladateľ československého skau­tingu". Krátko na to, v marci 1919 bol v Žiline založený prvý slovenský oddiel ako tzv. "Študentský Scout oddiel".

V medzivojnovom období sa skauting na Slovensku rozvíjal a pomáhal prispieť k plnému rozvoju mladého človeka. Pre toto obdobie bolo typické množstvo malých skautských organizácií, ktoré sa viac či menej pokúšali prispôsobiť si skautský pro­gram na svoje podmienky. Tak vznikol ruský, nemecký, maďarský, evanjelický skau­ting, židovský skauting, rómske skautské oddiely, oddiely leteckého a vodného skau­tingu a ďalšie.

Skauting sa rýchlo rozširoval a okolo roku 1928 už existovalo mnoho chlapčen­ských aj dievčenských oddielov v 34 mestách. Vyšli prvé publikácie a mal za sebou mnoho akcií pre verejnosť, Slovanské jamboree, účasť na svetových jamboree v Maďarsku a Poľsku. O fungujúcu organizáciu sa starala výkonná administratíva, ktorá zahŕňala tieto odbory: výchovný, organizačný, hospodársky, zdravotnícky a propagačný.

Už v roku 1933, kedy sa Adolf Hitler chopil moci a zrušil skauting v Nemecku a po násilnom pripojení Rakúska aj tam, začalo sa zmrákať nielen nad Európou, ale aj nad skautingom v nej. Prišlo aj na slovenský skauting. Autonómna slovenská vláda nariadením z novembra 1938 obmedzila činnosť skautingu len na Slovenský kato­lícky skauting. Tento po rozpade ČSR ešte pár mesiacov živoril a začiatkom roku 1940 zanikol.

Radostný rok 1945 priniesol koniec druhej svetovej vojny, obnovenie ČSR aj skautingu v nej. V Čechách i na Slovensku sa uskutočnili národné snemy, na ktorých sa ustanovili skautské organizácie: v Čechách pod názvom Junák a na Slovensku Slo­venský junák. V máji 1946 prijal 12-člennú delegáciu československého Junáka pre­zident republiky Dr. Eduard Beneš.

V období pred februárom 1948 sa Dr. Zdenek Nejedlý, prezident Československej akadémie vied a jeden z popredných predstaviteľov KSČ, vyjadril: "Nevieme si predstaviť československú mládež bez Junáka." Po februárových udalostiach nastal koni­ec skautingu.

Na jar, 29.3.1968 skautské zhromaždenie neoficiálne obnovilo činnosť Junáka a Ministerstvo vnútra v októbri schválením stanov legalizovalo jeho činnosť v rámci Federácie mládežníckych organizácií.

Náš skauting bol v tomto období, ako súčasť Národného frontu, prispôsobený požiadavkám štátu stojaceho na materialistickom svetonázore. Nemohol byt preto medzinárodne registrovaný a ostal len národnou organizáciou. Napriek tomu však pracoval a vychovával. V rokoch 1968 - 1969 sa na Slovensku registrovalo 15 000 členov. Po krátkom období činnosti bol 17.6.1970 Československý Junák opäť zrušený Federálnym ministerstvom vnútra.

Počas ďalších 20 rokov českí a slovenskí skauti a skautky zdanlivo neexistovali, ale poučení minulosťou, vedeli, ako prežiť, živiť skautské ideály vo svojich srdciach a reali- zovať ich vo vlastnom živote.

HISTÓRIA 23. zboru NITRAVA